Reklamačný poriadok

Súčasťou každej zásielky je daňový doklad – faktúra, ktorá slúži aj ako záručný list. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

 • V prípade reklamácie tovaru zakúpeného v niektorej našej predajni je nutné doniesť reklamovaný tovar spolu s príslušenstvom a dokladom o zakúpení do konkrétnej predajne, kde ste tento tovar zakúpili.
 • V prípade reklamácie tovaru, zakúpeného v našom internetovom obchode MADA MUSIC je nutné zaslať reklamovaný tovar spolu s príslušenstvom a dokladom o zakúpení – faktúra, kuriérskou spoločnosťou (NIE POŠTOU) priamo k nám na adresu: Mada Slovakia s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice
 • Náklady na prepravu tovaru, určeného na reklamáciu si hradí zákazník.
 • Náklady na prepravu opraveného tovaru oprávnenej reklamácie smerom k zákazníkovi hradí MADA MUSIC – Mada Slovakia s.r.o. Ak sa jedná o neopodstatnenú reklamáciu, tak prepravu smerom k zákazníkovi si hradí zákazník sám na vlastné náklady.
 • V záujme urýchlenia reklamačného konania nezabudnite k reklamovanému tovaru priložiť kópiu faktúry a tiež popis závady.
 • Každá reklamácia bude vyriešená do 30 dní. Táto lehota 30 dní začína plynúť odo dňa prevzatia zásielky s reklamovaným tovarom našim internetovým obchodom.

Stornovanie objednávky

 • Zákazník má právo stornovať objednávku kedykoľvek pred expedíciou tovaru, a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Takáto storno objednávka bude považovaná za zrušenú. Pre stornovanie objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky a Vaše kontaktné údaje.
 • Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar zákazníkovi, alebo v cene, ktorá je uvedená v našom internetovom obchode a pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky.

Záruka a garancia

MADA Slovakia s.r.o. poskytuje záruku 24 mesiacov na hudobné nástroje, ozvučovaciu techniku a príslušenstvo k hudobným nástrojom a ostatné produkty platí zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov. Ak je predmetom objednávky drobný spotrebný materiál (napr.: trsátka, blany a paličky na bicie, struny, fadery, potenciometre a elektrónky), jeho životnosť je 90 dní a v rámci záruky sa posudzujú iba výrobné a materiálové vady.

Predĺžená záručná doba

Počas platnosti predĺženej záručnej doby (nad rámec zákonnej 24-mesačnej lehoty) si autorizované servisné stredisko MADA vyhradzuje právo na úpravu záručných podmienok. Lehota na bezplatnú opravu produktu sa z 30 dní mení na Dobu neurčitú. (lehota na bezplatnú opravu podlieha výhradne individuálnej dohode medzi servisom a zákazníkom po zohľadnení dodacej lehoty na zaistenie originálneho náhradného dielu). Servis MADA sa napriek tejto úprave zaväzuje vykonať bezplatnú opravu bez zbytočných odkladov.

Ak sa počas platnosti predĺženej záručnej doby (nad rámec zákonnej 24-mesačnej lehoty) vyskytne závada produktu, ktorú nie je možné odstrániť, ani z akéhokoľvek dôvodu nie je možné vymeniť produkt za nový, MADA nevracia zákazníkovi plnú kúpnu cenu, ale poskytne záručné plnenie formou výmeny za iný nový produkt v podobnej kvalite a s podobnými parametrami.

Nárok na náhradu škody, spôsobenej predĺženým reklamačným konaním si môžete uplatniť len v prípade, že preukázateľne došlo k úmyselnému zdržiavanie, alebo hrubej nedbanlivosti zo strany reklamačného strediska. Ak počas platnosti predĺženej 12-mesačnej záručnej lehoty (po skončení zákonnej 24-mesačnej záručnej lehoty) dôjde k výmene tovaru za nový kus, nevzniká naň automaticky nárok na novú 36 -mesačnú záručnú lehotu. Naďalej plynie pôvodná záručná lehota.

Špeciálny prípad

Špeciálna kategória so zárukou 24 mesiacov sú činely, ktoré svojou materiálovou povahou a spôsobom použitia podliehajú prirodzenému opotrebovaniu. Po vykonaní expertízy autorizovaným servisným strediskom MADA bude pri posudzovaní vzatá do úvahy nielen miera prirodzeného opotrebovania materiálu, ale aj vylúčenie zodpovednosti za chyby v dôsledku mechanického poškodenia úderom s intenzitou presahujúcou úroveň mechanickej odolnosti materiálu.

Záručný list

Ku každému zakúpenému produktu je prikladaná faktúra v elektronickej podobe (na predajni pokladničný doklad), ktorý zároveň slúži ako záručný list. Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia predajného dokladu a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol produkt v záručnej oprave.

Zánik záruky

 • mechanické poškodenie tovaru kupujúcim
 • používanie tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach
 • neodborné zaobchádzanie
 • zanedbanie starostlivosti o tovar

Chyby alebo poškodenia, ktoré zaviní kupujúci neodborným zaobchádzaním alebo neodbornou montážou, ako aj použitím nevhodného príslušenstva alebo zmenou originálnych častí, sú zo záruky vylúčené. Oprávnenie na záruku zaniká aj v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (prašné, vlhké prostredie, chemicky agresívne, v silnom magnetickom poli, atď.) alebo ak bol preukázateľne vykonaný zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím. Prirodzené opotrebovanie je zo záruky taktiež vylúčené.


Prihláste sa a ušetrite!

Prijímajte e-mailom zaujímavé ponuky a tipy na zľavy